Share tất cả 18 api của facebook có ích cho dân lập trình và marketing

Share tất cả 18 api của facebook có ích cho dân lập trình và marketingChiến lược quảng cáo Facebook hiệu quả cao cho kinh doanh online
Quảng cáo Facebook - Hướng dẫn tạo tệp đối tượng những người đã tương tác với trang
Cơ chế hoạt động của malware ẩn trong file SVG phát tán qua Facebook Messenger

1: Đếm số tin nhắn đã gửi

<?php
https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=?>

-------------------------------
2: Xóa tin nhắn

<?php
https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete?>

-------------------------------
3: Lấy ds tất cả bạn bè

<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>

-------------------------------
4: lấy ds ban bè bị block, faq

<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+id,+can_post,+name+FROM+profile+WHERE+id+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())+AND+name+=+"Facebook+User"+ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>

-------------------------------
5: lấy danh sách lời mời kết bạn

<?php
https://graph.facebook.com/?access_token=&batch=[{"name":+"friendrequests",+"method":"GET",+"relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"},+{"method":"GET",+"relative_url":"fql?q=SELECT+uid,+name,+mutual_friend_count,+sex+FROM+user+WHERE+uid+IN+({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&include_headers=false&method=post?>

-------------------------------
6: graph api search mọi người

<?php
https://graph.facebook.com/search?type=user&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&fields=id,name&access_token=?>

-------------------------------
7: trang

<?php
https://graph.facebook.com/search?type=page&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=?>

-------------------------------
8: nhóm

<?php
https://graph.facebook.com/search?type=group&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=?>

-------------------------------
9: scan nhóm đang làm admin+tham gia

<?php
https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false?>

-------------------------------
10: scan nhóm đang tham gia

<?php
https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false?>

-------------------------------
11: đếm like trang

<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+page_id,+name,+fan_count,+access_token+FROM+page+WHERE+page_id+IN+(SELECT+page_id+FROM+page_admin+WHERE+uid+=+me()+ORDER+by+rand()+LIMIT+5000)&access_token=?>

-------------------------------
12: gửi tin nhắn theo list id

<?php
https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&to=[{"type":"id","id":"4","id":"4"}]&method=post&return_structure=true&message=1&link=2&name=3&picture=4&description=5&access_token=?>

-------------------------------
13: mời thích trang

<?php
https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&invitee_id=id_can_moi&access_token=?>


14: mời tham gia sự kiện

<?php
https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&users=id_can_moi&access_token=?>

-------------------------------
15: comment tag

<?php
https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&access_token=&message=123+@[id_bb:0]+@[id_bb:0]?>

-------------------------------
16: share post lên tường bạn bè

<?php
https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&link=Link_share&name=tieu_de_link&picture=link_anh&description=mo_ta&caption=trang_muon_fake&access_token=?>

-------------------------------
17:share tag bạn bè

<?php
https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&access_token=&message=1&link=2&tags=id_bb,id_bb?>

-------------------------------
18: share post gr

<?php
https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&access_token=?>

-------------------------------

Rights Manager - Trình quản lý bản quyền của Facebook
Ngày đăng: 17 January 2019 281 lượt đọc


Bài viết liên quan

6 lỗi cơ bản thường gặp trong copywriting
Cách đăng bài gồm video và ảnh trên page thành công 100%.
Thương hiệu và văn hóa: Đừng vì cái lợi kinh doanh trước mắt mà chặt đứt sự phát triển vững bền dài lâu
Có nên tự xây dựng nguồn nhân lực khi khởi nghiệp?
Thế hệ Z và Những điều thương hiệu cần phải biết
ROI là gì? cách tính ROI