Share tất cả 18 api của facebook có ích cho dân lập trình và marketing

Share tất cả 18 api của facebook có ích cho dân lập trình và marketing



Chiến lược quảng cáo Facebook hiệu quả cao cho kinh doanh online
Quảng cáo Facebook - Hướng dẫn tạo tệp đối tượng những người đã tương tác với trang
Cơ chế hoạt động của malware ẩn trong file SVG phát tán qua Facebook Messenger

1: Đếm số tin nhắn đã gửi

<?php
https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=?>

-------------------------------
2: Xóa tin nhắn

<?php
https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete?>

-------------------------------
3: Lấy ds tất cả bạn bè

<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+uid,+name,+friend_count,+subscriber_count+FROM+user+WHERE+uid+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())++ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>

-------------------------------
4: lấy ds ban bè bị block, faq

<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+id,+can_post,+name+FROM+profile+WHERE+id+IN+(SELECT+uid2+FROM+friend+WHERE+uid1+=+me())+AND+name+=+"Facebook+User"+ORDER+BY+rand()+LIMIT+5000&access_token=?>

-------------------------------
5: lấy danh sách lời mời kết bạn

<?php
https://graph.facebook.com/?access_token=&batch=[{"name":+"friendrequests",+"method":"GET",+"relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"},+{"method":"GET",+"relative_url":"fql?q=SELECT+uid,+name,+mutual_friend_count,+sex+FROM+user+WHERE+uid+IN+({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&include_headers=false&method=post?>

-------------------------------
6: graph api search mọi người

<?php
https://graph.facebook.com/search?type=user&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&fields=id,name&access_token=?>

-------------------------------
7: trang

<?php
https://graph.facebook.com/search?type=page&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=?>

-------------------------------
8: nhóm

<?php
https://graph.facebook.com/search?type=group&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=?>

-------------------------------
9: scan nhóm đang làm admin+tham gia

<?php
https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false?>

-------------------------------
10: scan nhóm đang tham gia

<?php
https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"},+{"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name%26limit=5000"}]&include_headers=false?>

-------------------------------
11: đếm like trang

<?php
https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT+page_id,+name,+fan_count,+access_token+FROM+page+WHERE+page_id+IN+(SELECT+page_id+FROM+page_admin+WHERE+uid+=+me()+ORDER+by+rand()+LIMIT+5000)&access_token=?>

-------------------------------
12: gửi tin nhắn theo list id

<?php
https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&to=[{"type":"id","id":"4","id":"4"}]&method=post&return_structure=true&message=1&link=2&name=3&picture=4&description=5&access_token=?>

-------------------------------
13: mời thích trang

<?php
https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&invitee_id=id_can_moi&access_token=?>


14: mời tham gia sự kiện

<?php
https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&users=id_can_moi&access_token=?>

-------------------------------
15: comment tag

<?php
https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&access_token=&message=123+@[id_bb:0]+@[id_bb:0]?>

-------------------------------
16: share post lên tường bạn bè

<?php
https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&link=Link_share&name=tieu_de_link&picture=link_anh&description=mo_ta&caption=trang_muon_fake&access_token=?>

-------------------------------
17:share tag bạn bè

<?php
https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&access_token=&message=1&link=2&tags=id_bb,id_bb?>

-------------------------------
18: share post gr

<?php
https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&access_token=?>

-------------------------------

Rights Manager - Trình quản lý bản quyền của Facebook
Ngày đăng: 17 January 2019 446 lượt đọc


Bài viết liên quan

Giới thiệu sách: Don’t make me think - 	 Steve Krug
6 xu hướng trong quảng cáo di động bạn nên biết
10 cách độc đáo để xây dựng thương hiệu cá nhân
10 hành vi dịch chuyển  của thế hệ Z các Marketer nên biết
8 công cụ thần kì để tạo infographic
Wifi Marketing là gì?
Wifi Marketing là gì?
15 January 2019