Xây dựng phần mềm đánh giá nhân viên

Xây dựng phần mềm đánh giá nhân viên

  • 17 August 2016
  • 2089

Bạn nghĩ rằng việc xếp hạng công khai điếm số từng nhân viên sẽ làm giảm động lực và tinh thần của nhân viên, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Điều này có...