Linux VPS #1

Linux VPS #1

Liên hệ / tháng

CPU: 1 core

HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 512MB + 256MB Free

Bandwidth: Unlimited

160.000đ x 03 tháng

151.000đ x 06 tháng

142.000đ x 12 tháng

 

Linux VPS #2

Linux VPS #2

Liên hệ / tháng

CPU: 2 cores

HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 1GB + 512MB Free

Bandwidth: Unlimited

330.000đ x 01 tháng

330.000đ x 03 tháng

307.000đ x 06 tháng

283.000đ x 12 tháng

 

Linux VPS #3

Linux VPS #3

Liên hệ / tháng

CPU: 3 cores

HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 2GB + 512MB Free

Bandwidth: Unlimited

500.000đ x 01 tháng

494.000đ x 03 tháng

472.000đ x 06 tháng

450.000đ x 12 tháng

 

Linux VPS #4

Linux VPS #4

Liên hệ / tháng

CPU: 4 cores

HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 4GB + 1GB Free

Bandwidth: Unlimited

900.000đ x 01 tháng

900.000đ x 03 tháng

852.000đ x 06 tháng

805.000đ x 12 tháng