Rights Manager - Trình quản lý bản quyền của Facebook

Rights Manager - Trình quản lý bản quyền của Facebook

  • 19 March 2017
  • 6246

Rights Manager là một trong số vài công cụ quản lý nội dung giúp chủ sở hữu bản quyền bảo vệ và quản lý các quyền đối với video và âm thanh đi kèm trên Facebook,...